ПОЛОЖЕННЯ ПО РМК - Офіційний сайт відділу освіти Любарської РДА - UNREGISTERED VERSION

Перейти к контенту

Главное меню:

ПОЛОЖЕННЯ ПО РМК

Положення про районний методичний кабінет


І. Загальні положення

 1.1. Районний методичний кабінет є науково-методичною установою, яка відповідно до чинного законодавства здійснює науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти району, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що проводиться не рідше одного разу на п’ять років, у період між курсами підвищення кваліфікації відповідно до статті 57 Закону України «Про освіту» (1060-12) (Між курсовий період).
  1.2. Районний методичний кабінет, який має сучасну навчально-матеріальну і технологічну базу, оснащену мультимедійними засобами, локальну мережу, доступ до мережі Інтернет, а також належне кадрове забезпечення, у тому числі працівниками з науковими ступенями і вченими званнями, може бути науково-методичним центром за погодженням з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
1.3. Засновником районного методичного кабінету є відділ освіти Любарської райдержадміністрації.
  1.4. У своїй діяльності методкабінет керується Конституцією України ( 254к/96-ВР), Законами України "Про освіту"(1060-12), "Про загальну середню освіту" (651-14), "Про дошкільну освіту" (2628-14), "Про позашкільну освіту" (1841-14), "Про інноваційну діяльність"(40-15), "Про місцеве самоврядування"(280/97-ВР), указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі Міністерства освіти і науки України, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, цим Положенням.
  1.5. Методкабінет підпорядковується відділу освіти з усіх питань діяльності, а в частині науково-методичного забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти інституту післядипломної педагогічної освіти.
1.6. Створення, припинення діяльності, реорганізація та ліквідація методкабінету здійснюються у встановленому чинним законодавством порядку.

ІІ. Мета, основні принципи та функції діяльності методкабінету

  2.1.Метою діяльності методкабінету є науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів (далі - навчальні заклади) і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період.
  2.2. Організація діяльності методкабінету ґрунтується на принципах, визначених статтею 6 Закону України "Про освіту" ( 1060-12), зокрема:
  демократизму і гуманізму;
  рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу;
  безперервності фахового вдосконалення;
  науковості, гнучкості і прогностичності науково-методичної роботи з педагогічними кадрами;
  незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.
  2.3. Функції методкабінету:
  2.3.1. Цільові:
  прогностична – враховує перспективи розвитку освітньої галузі і спрямована на використання в педагогічній практиці сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень та інноваційних технологій;
   компенсаторна – передбачає надання педагогічним працівникам інформації, яка не була отримана ними під час здобуття вищої педагогічної освіти;
   інформаційно - коригувальна - спрямована на корекцію й оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.
  2.3.2. Організаційні:
   трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику навчальних закладів;
   діагностична – систематичний моніторинг навчально-виховного процесу, рівня знань, умінь і навичок учнів у навчальних закладах, їх навчальних досягнень і вихованості, а також професійного рівня педагогічних працівників;
  моделююча – моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників;
  інформаційно–аналітична–вивчення й узагальнення перспективного педагогічного досвіду для його застосування у навчально-виховному процесі та удосконалення професійного рівня педагогічних кадрів;
  організаційно-координувальна – координація діяльності циклових методичних комісій (об'єднань) району (міста), навчальних закладів;
  соціальна – створення належного психологічного клімату, вивчення і розв'язання конфліктних ситуацій у педагогічних колективах навчальних закладів.

III. Основні напрями і завдання діяльності методкабінету

   3.1. Діяльність методкабінету здійснюється за такими основними напрямами:
  науково-методичне забезпечення системи дошкільної та загальної середньої освіти;
  трансформування наукових ідей у педагогічну практику, науково-методична підтримка інноваційної діяльності в освітній галузі, наукові пошуки та експериментальна робота, яку проводять педагогічні працівники навчальних закладів району (міста);
   інформаційно-методичний супровід навчальних закладів і педагогічних працівників;
  консультування педагогічних працівників з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного процесу, досягнень психолого-педагогічних наук.
    3.2. Основними завданнями діяльності методкабінету є:
  3.2.1. Створення умов розвитку педагогічної майстерності, творчої ініціативи педагогічних працівників, удосконалення форм і методів підвищення їх кваліфікації, в тому числі з використанням дистанційних форм навчання;
  3.2.2. Координація діяльності методичних кабінетів при навчальних закладах, районних циклових методичних комісій (об'єднань) і методичних комісій (об'єднань) при навчальних закладах;
  3.2.3. Моніторинг якості загальної середньої освіти, рівня навчальних досягнень учнів, у тому числі тих, що навчаються за альтернативними підручниками і навчальними посібниками, їх відповідності Державному стандарту початкової загальної освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 № 1717 ( 1717-2000-п) (далі - Державний стандарт початкової загальної освіти), та Державному стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 № 24 ( 24-2004-п) (далі - Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти); моніторинг умов забезпечення психічного та фізичного стану учнів навчальних закладів;
  3.2.4. Моніторинг стану психічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку, набуття ними життєвого досвіду та вироблення вмінь і навичок, необхідних для подальшого навчання; стану організації педагогічного процесу і науково- методичної роботи в цих закладах;
 3.2.5. Здійснення організації апробації та моніторингових досліджень навчально-методичного забезпечення дошкільної освіти, підручників, навчальних посібників та іншої навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів;
  3.2.6. Патронаж навчальних закладів, які мають статус експериментальних майданчиків, і надання їм науково-методичної допомоги;
  3.2.7. Вивчення потреб і надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогічним працівникам, у тому числі в період підготовки їх до атестації; участь у роботі атестаційних комісій, надання на звернення відділу освіти оцінки якості навчально-виховної роботи педагогічних працівників, що атестуються;
  3.2.8. Організація і науково-методичне забезпечення роботи з резервом працівників науково-методичних установ і керівних кадрів закладів освіти району;
   3.2.9. Впровадження сучасних освітніх систем і технологій, інтерактивних методів організації навчання і виховання;
   3.2.10. Проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу "Учитель року", інших фахових конкурсів і змагань педагогічних працівників; надання переможцям допомоги щодо підготовки їх до участі в наступних етапах змагань;
     3.2.11. Взаємодія з районним науковим відділенням Малої академії наук України та іншими учнівськими товариствами, участь у проведенні олімпіад з базових дисциплін, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, турнірів тощо; організація підготовки команд та окремих учнів до участі їх у наступних етапах змагань;
 3.2.12. Організація інформаційно-комунікаційного обслуговування та використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі та діяльності навчальних закладів;
  3.2.13. Вивчення, узагальнення та впровадження в педагогічну практику досвіду використання інноваційних технологій і сучасних форм організації навчально-виховного процесу;
  3.2.14. Формування електронної бази даних щодо перспективного педагогічного досвіду та інноваційної діяльності педагогічних колективів і окремих працівників, створення сучасних науково-методичних матеріалів, фондів навчальної, довідкової, методичної, психолого-педагогічної, наукової, науково-популярної, художньої та іншої літератури і періодичних педагогічних видань;
  3.2.15. Проведення масових заходів, спрямованих на поширення інформації щодо дослідно-експериментальної, науково-пошукової роботи та інноваційної діяльності навчальних закладів і окремих педагогічних працівників;
  3.2.16. Висвітлення в засобах масової інформації інноваційної діяльності педагогічних колективів та окремих педагогічних працівників і проблем розвитку освіти в районі.
  3.3. Методкабінет у процесі реалізації покладених на нього завдань взаємодіє з центром практичної психології і соціальної роботи; психолого-медико-педагогічною консультацією, інститутом післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами, творчими спілками, громадськими установами та організаціями тощо.
  3.4. Колегіальним органом керівництва методкабінетом є науково-методична рада.

IV. Кадрове забезпечення методкабінету

  4.1. Відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти
  (1717-2000-п) та освітніх галузей Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти ( 24-2004-п) в штаті методкабінету можуть бути такі посади методистів:
  з дошкільної освіти;
  з початкової освіти;
  з навчальних дисциплін, у тому числі:
  з мов і літератур (української мови та літератури; іноземних мов; зарубіжної літератури; російської та інших мов національних меншин);
  з суспільствознавства (історії, правознавства);
  з естетичної культури;
  з математики;
  з природознавства (фізики; біології та хімії, географії й економіки);
  з технологій (трудового навчання і креслення; основ інформатики);
  із здоров'я і фізичної культури (основ здоров'я, фізичної культури, курсу "Захист Вітчизни").
  Передбачаються також посади методистів з позашкільної освіти, корекційної освіти, психологічної служби, працівників обслуговуючого персоналу.
  4.2. Напрями і зміст діяльності методистів та інших працівників методкабінету визначаються посадовими інструкціями та функціональними обов'язками залежно від їхньої освіти, кваліфікації та наявних штатних одиниць.
  4.3. При методкабінеті створюється бібліотека.
  4.4. У складі методкабінету можуть створюватися відділи, лабораторії, центри, сектори та інші структурні підрозділи.
  4.5.Методкабінет очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з посади відділом освіти за погодженням з відповідним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
  4.5.1. Завідувач:
  - здійснює загальне керівництво діяльністю методкабінету, готує план роботи, погоджує і затверджує його в установленому порядку;
  - представляє інтереси методкабінету у відносинах з відділом освіти, інститутом післядипломної педагогічної освіти, юридичними і фізичними особами;
  - вносить пропозиції відділу освіти стосовно чисельності та фонду оплати праці працівників;
  - готує проекти наказів та розпоряджень начальника відділу освіти відповідно до своїх повноважень;
  - подає рекомендації і пропозиції щодо відбору методистів начальнику відділу освіти;
  - визначає функціональні обов’язки і ступінь відповідальності працівників методичного кабінету за їх виконанням;
  - розпоряджається майном і коштами методкабінету в установленому порядку;
  - виконує кошторис;
  - звітує перед відділом освіти та інститутом післядипломної педагогічної освіти про результати діяльності методкабінету;
  - вносить пропозиції щодо морального та матеріального заохочення працівників.
  4.5.2. Завідувач є членом колегії при відділі освіти.
  4.6. Працівникам методкабінету встановлюється заробітна плата згідно з тарифними розрядами посад Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 (1298-2002-п), відповідно до чинного законодавства.

V. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення методкабінету

  5.1. Матеріально-технічне забезпечення методкабінету здійснюється відділом освіти, який забезпечує його необхідними будівлями, обладнанням, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування тощо.
  5.2. Фінансування методкабінету здійснюється відділом освіти за рахунок коштів районного бюджету, а також з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

VI. Міжнародне співробітництво методкабінету

  6. Методкабінет за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів може:
  6.1. Організовувати та проводити міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати участь у міжнародних науково-методичних заходах;

  6.2 Укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних програм і проектів, установлювати прямі зв'язки з партнерами за кордоном, міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством порядку.

Вверх
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
 
Назад к содержимому | Назад к главному меню